Algemene Voorwaarden Louwman Mercedes-Benz


Artikel 1: Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zaken die wij verkopen alsmede op opdrachten die wij uitvoeren. Indien eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige transacties. Deze algemene voorwaarden gelden zowel jegens consumenten (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) als jegens niet-consumenten. Onze wederpartij wordt hierna aangeduid als “cliŽnt” of “koper”. Onder: “reparatie” worden alle werkzaamheden aan zaken verstaan waaronder, naast het verrichten van reparaties in strikte zin, het inbouwen van apparatuur, en onderhoud.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij anders opgegeven zijn onze aanbiedingen en prijsopgaven vrijblijvend en kunnen wij een vrijblijvende aanbieding of prijsopgave gedurende drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding herroepen. 
2. Indien tussen ons en een cliŽnt, die consument is, een koopovereenkomst tot stand komt op een wijze waardoor de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop via fax of verkoop door middel van telefonisch contact), en mits de verkochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig de specificaties van de cliŽnt, heeft de cliŽnt de bevoegdheid om de overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden.

Artikel 3: Prijs 
1. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt als koopprijs de prijs die geldt op de dag van aflevering, en de opgegeven/de overeengekomen prijs als voorlopig. De koper, die consument is, heeft in het geval van verhoging van deze prijs, de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij met hem overeenkomen dat de aflevering later dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Wij kunnen aan een ontbindingsverklaring haar werking ontnemen doordat wij binnen drie werkdagen na de ontvangst daarvan aan de koper schriftelijk mededelen dat wij de koop tegen de voorlopige prijs gestand zullen doen. 2. Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn omzetbelasting, montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede de kosten van het gebruiksklaar maken van de automobiel, niet in de prijs inbegrepen. Indien aan de daartoe van overheidswege gestelde criteria wordt voldaan, is onze cliŽnt tevens de verwijderingsbijdrage verschuldigd. 3. Wijzigingen in belastingen en heffingen worden, ongeacht of er sprake is van een nieuwe of een gebruikte automobiel, in alle gevallen doorberekend. 4. Onze prijzen zijn, tenzij anders opgegeven of overeengekomen, steeds gebaseerd op aflevering af onze vestiging. Indien wij op verzoek van de cliŽnt elders afleveren, komen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening. 5. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen gelden de door ons opgegeven prijzen van reparatie bij benadering en is een afwijking van 10% mogelijk. Indien een afwijking van meer dan 10% dreigt, zullen wij met de cliŽnt contact opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Indien de cliŽnt niet met de hogere prijs akkoord gaat, heeft hij het recht om de reparatieovereenkomst te beŽindigen, onder vergoeding van de werkzaamheden, tegen de bij ons geldende tarieven, die wij reeds hebben verricht.

Artikel 4: Inhoud van de overeenkomst 
1. Afbeeldingen, tekeningen, en opgaven van andere eigenschappen, gelden bij wijze van aanduiding, zonder dat de door ons te leveren/te verrichten prestatie daaraan behoeft te beantwoorden. Steeds hebben wij het recht om in het geval van een modelwijziging, die tot stand komen nadat de overeenkomst is gesloten, het gewijzigde model te leveren op voorwaarde dat dit gewijzigde model minimaal gelijkwaardig is aan het overeengekomen model. Wij hebben steeds het recht om zonder voorkennis of mededeling aan de cliŽnt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de door ons verkochte of de aan ons ter reparatie aangeboden auto, haar uitrusting en/of onderdelen (in het kader van een reparatieopdracht: op voorwaarde dat de wijziging in voldoende verband staat met de aan ons gegeven opdracht). Voorts zijn geringe, technisch niet of nauwelijks te vermijden, afwijkingen, waaronder kleur, toegestaan. Het hiervoor gestelde is niet van toepassing indien wij een individueel aangeduide automobiel aan onze cliŽnt verkopen. In dat geval voldoen wij aan de overeenkomst door levering van die automobiel. 
2. Indien blijkt dat een reparatie- of onderhoudsopdracht niet, danwel slechts met behulp van onevenredige inspanningen, kan worden uitgevoerd, hebben wij het recht om van de (verdere) uitvoering van de opdracht af te zien en dit aan de cliŽnt mede te delen. Deze situatie geldt als overmacht. De cliŽnt heeft geen recht op schadevergoeding of nakoming.

Artikel 5: (termijnen van) aflevering, reparatie en risico; vervanging onderdelen 
A. Koop 
1. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen gelden termijnen als bij benadering overeengekomen, en zijn zij niet fataal. Wij raken slechts in verzuim nadat cliŽnt ons in gebreke stelt en in verband daarmee aan ons een na overleg met ons te bepalen redelijke termijn stelt, en wij die termijn ongebruikt laten verstrijken. 
2. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af onze vestiging waarmee de koper de overeenkomst sluit. Vanaf het tijdstip dat aan de cliŽnt (niet-consument) is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed is is deze voor zijn rekening en risico. Steeds geldt dat, indien de zaak niet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgenomen, wij het recht hebben om bewaarloon te berekenen conform het bij ons gebruikelijke tarief, en om de zaak te factureren. Wij zijn niet verplicht om de zaak te verzekeren. 
3. In te ruilen zaken blijven het risico van de cliŽnt tot op het moment dat deze feitelijk aan ons, op onze vestiging, zijn afgeleverd. 4. Leveringsbedingen worden gedefinieerd conform de laatste editie van de Incoterms. 
5. Het risico van de aan ons ter reparatie aangeboden of anderszins door ons in beheer genomen zaken blijft, behalve in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of van tot onze bedrijfsleiding behorende ondergeschikten, bij de cliŽnt. 
B. Reparatie 
6. Het gestelde in lid 1 van dit artikel geldt ook voor de uitvoering van reparatieopdrachten met dien verstande dat wij de cliŽnt in het geval van (dreigende) overschrijding van de termijn zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte zullen stellen. 
C. Vervangen onderdelen 
7. Vervangen onderdelen worden onze eigendom, zonder dat de cliŽnt aanspraak kan maken op schadevergoeding. Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de overeenkomst niettemin aan de cliŽnt ter beschikking gesteld indien deze daarnaar bij het aangaan van de overeenkomst heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met de bewijspositie in verband met (eventuele) claims moeten worden afgezonderd, waarbij geldt dat deze onderdelen ter beschikking worden gesteld nadat de betreffende claim is afgehandeld.

Artikel 6: Schadetaxatie 
Indien wij op verzoek van de cliŽnt een schade taxeren zullen wij aan hem de werkelijke kosten volgens de bij ons gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien de cliŽnt aan ons een opdracht tot reparatie verstrekt danwel indien een vervangende auto door de cliŽnt van ons wordt gekocht.

Artikel 7: Betaling, zekerheid, annulering en kosten 
1. Wij hebben, tenzij anders wordt overeengekomen, het recht om contante betaling te verlangen ter gelegenheid van de aflevering van de zaak of onmiddellijk na de uitvoering van de opdracht. Onder: “contante betaling” wordt naast betaling in geldbiljetten en munten ook begrepen een telefonische betaling dan wel een betaling door middel van een gegarandeerd elektronisch middel, als gevolg waarvan wij terstond bijschrijving op onze rekening verkrijgen. Aan de cliŽnt, die niet consument is, komt in geen geval een opschortingsrecht toe. De cliŽnt mist de bevoegdheid om tot verrekening over te gaan. Bij wijze van derdenbeding wordt bij deze tussen ons en de cliŽnt overeengekomen dat indien een vennootschap, die deel uitmaakt van de groep, waartoe wij behoren, een vordering heeft op de cliŽnt, deze vennootschap het recht heeft om haar vordering op de cliŽnt betaald te krijgen door die vordering te verrekenen met een schuld van ons aan de cliŽnt, dan wel dat vorderingen van ons op de cliŽnt, indien wij dat wensen, worden betaald door verrekening met een vordering van de cliŽnt op een van de hiervoor bedoelde groepsmaatschappijen. 
2. Indien wij geen contante betaling verlangen dient, tenzij anders wordt overeengekomen, het eindbedrag van de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op onze rekening. Tenzij anders overeengekomen geldt dat voertuigen of laadbakken uiterlijk ter gelegenheid van de aflevering contant moeten worden betaald. 
3. Wij hebben steeds het recht om vooruitbetaling te eisen tot een door ons te bepalen bedrag. Van consumenten kunnen wij - tenzij het tegendeel in een individueel geval wordt overeengekomen - bij wijze van vooruitbetaling maximaal de helft van de koopprijs verlangen. In dat geval geldt dat het restant van de koopprijs uiterlijk op de dag van aflevering contant moet worden betaald. 
4. Steeds hebben wij het recht om bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid te verlangen. Na het sluiten van de overeenkomst kunnen wij zekerheid verlangen indien wij op goede gronden aan een perfecte nakoming van de overeenkomst twijfelen, waarvan in ieder geval sprake is indien de cliŽnt met de betaling van enig bedrag jegens ons, of jegens een van onze groepsmaatschappijen, in verzuim is.
5. Door zaken in onze macht te (doen) brengen wordt daarop een pandrecht gevestigd voor al hetgeen cliŽnt aan ons, of een van onze groepsmaatschappijen, verschuldigd is of zal worden. 
6. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de cliŽnt, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van (in het geval van een consument) het bepaalde in artikel 6:119 BW en (in andere gevallen) het bepaalde in artikel 6:119 a BW. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover die rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Wij hebben voorts in het geval van wanbetaling door de cliŽnt - en, in het algemeen, indien de cliŽnt wanpresteert, en die wanprestatie zulks rechtvaardigt - het recht om al hetgeen de cliŽnt aan ons verschuldigd is, in een keer op te eisen en/of onze verplichtingen uit hoofde van de in deze zin bedoelde overeenkomsten op te schorten, totdat betaling van onze vorderingen heeft plaatsgevonden. Deze bevoegdheden hebben wij ook indien cliŽnt (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement aanvraagt danwel wordt aangevraagd of uitgesproken, danwel de cliŽnt de toepassing van de gerechtelijke schuldsanering verkrijgt, in welke gevallen wij ook tot ontbinding van de overeenkomst kunnen overgaan. 
7. In het geval de cliŽnt een consument is geldt dat hij terzake buitengerechtelijke kosten de vergoeding verschuldigd is volgens de tabel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00. Indien de cliŽnt geen consument is geldt dat hij aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd is indien hij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning, niet voldoet en wij onze vordering aan een derde in handen geven. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten wordt berekend aan de hand van het tarief – eventueel per tijdseenheid - dat normaal gesproken door de door ons ingeschakelde derde voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, voor zover redelijk, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid te betalen kosten. De vergoeding van kosten heeft betrekking op alle werkzaamheden van de door ons ingeschakelde derde. Daarnaast zijn de op ons kantoor gemaakte kosten, waaronder een vergoeding voor tijdsbesteding, aan ons verschuldigd. Terzake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag. 
8. Een cliŽnt kan een gesloten overeenkomst slechts met onze toestemming annuleren, waaraan wij de voorwaarde kunnen verbinden dat wij schadeloos worden gesteld. Deze schadeloosstelling beloopt 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd onze bevoegdheid om te bewijzen dat wij een hogere schade lijden in welk geval de cliŽnt die hogere schade verschuldigd is.

Artikel 8: Ruilaggregaten 
Onder: “aggregaat” wordt verstaan een samenstel van draaiende onderdelen. Bij de verkoop van een aggregaat wordt er vanuit gegaan dat een oud aggregaat wordt ingeleverd van hetzelfde merk en type dat niet gebroken, gescheurd of gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet is, en waarvan de vitale onderdelen op een normale wijze zijn te reviseren. Wordt een aggregaat ingeleverd dat niet aan deze hoedanigheden voldoet, dan zullen wij de kosten die daaruit voortvloeien tegen de normaal bij ons geldende tarieven aan de cliŽnt in rekening brengen.

Artikel 9: Inruil
1. In het geval van inruil tegen een auto van de cliŽnt geldt dat wij de inruilauto ter gelegenheid van de inruil aanvankelijk slechts aan een visuele inspectie onderwerpen en dat de cliŽnt garandeert dat de inruilauto technisch gezien, met inachtneming van de leeftijd en het gereden aantal kilometers, aan de eisen van een gemiddelde kwaliteit voldoet en dat zij goed is onderhouden. Omdat de inruilauto na de inruil in opslag wordt genomen hebben wij het recht om gebreken pas te melden zodra de inruilauto uit opslag wordt genomen en na keuring blijkt dat zij gebreken vertoont. Voorts geldt dat de inruilprijs wordt vastgesteld op het uitgangspunt dat de inruilauto zich in de eerste zin van dit lid bedoelde toestand bevindt. 
2. Indien de cliŽnt nalaat om de overeengekomen inruilauto in de overeen gekomen conditie aan ons te leveren, dan wel hij niet levert, dan wel hij dit later doet dan overeengekomen, hebben wij het recht om de overeenkomst, al dan niet in haar geheel, door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, en/of aan de cliŽnt de schade in rekening te brengen die wij daardoor lijden. Deze schade kan verband houden met het gegeven dat wij vaak voor de door ons verkochte auto in verband met de inruil een lager prijs, dan zonder inruil zou gelden, hebben bedongen, en/of dat wij de in te ruilen auto reeds aan een ander hebben verkocht.

Artikel 10: E igendomsvoorbehoud 
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Wij behouden de eigendom van de aan de cliŽnt afgeleverde en af te leveren zaken totdat de cliŽnt: a. de koopprijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, en,
b. alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die wij ten behoeve van hem verrichten of zullen verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst(en) en, 
c. de vorderingen heeft voldaan die wij op hem verkrijgen indien hij tekortschiet in nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 2. Zolang het eigendomsvoorbehoud in stand blijft, draagt de cliŽnt in ieder opzicht het risico van de zaak. Hij dient de desbetreffende automobiel voor zijn rekening WA en casco te verzekeren en goed te onderhouden. Hij verleent hiermede aan ons een onherroepelijke volmacht om vorderingen op de verzekeraar namens hem, en voor zijn rekening, te incasseren. Hij dient ons op eerste verzoek mede te delen welke verzekeringen bij welke maatschappijen onder welke bedingen zijn gesloten. Indien de cliŽnt aan ons verzoek om informatie geen gevolg geeft, dan hebben wij het recht om ervan uit te gaan, tenzij wij anders weten, dat cliŽnt de hiervoor bedoelde verzekeringen niet heeft afgesloten en mogen wij deze op zijn kosten afsluiten, waartoe hij ons hiermede onherroepelijk machtigt. 
3. Zolang het eigendomsvoorbehoud duurt is het cliŽnt verboden om de betreffende zaak te verpanden of om daarop op enige andere wijze aan een derde enig zakelijk werkend recht te verlenen. Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van cliŽnt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak terwijl de cliŽnt ons anderzijds vrijwaart voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11: Overmacht 
Onder overmacht worden onder meer begrepen (burger)oorlog, terrorisme en oproer; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieŽn; brand en andere verstoringen van onze bedrijfsvoering; een wijziging van de op de overeenkomst betrekking hebbende valutaverhoudingen of van andere factoren die de door ons berekende prijzen mede bepalen, en als gevolg waarvan de door ons te betalen prijs meer dan 10% afwijkt van de prijs waarvan wij uitgingen; stopzetting van de productie van het verkochte model – tenzij wij dit wisten of behoorden te weten – terwijl er niet een gelijkwaardig vervangend model kan worden geleverd; problemen bij het transport, waaronder files; werkstakingen of andere collectieve acties; diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen, waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of in stalling genomen zaak en/of tijdens transport of soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of niet-tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers; niet of niet-tijdige uitvoering van door ons tijdig aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die het nakomen van de overeenkomst bemoeilijken en/of kostbaarder maken, dan bij het sluiten van de overeenkomst was voorzien, alsmede elke andere omstandigheid waardoor de normale gang van zaken in ons bedrijf wordt belemmerd, ťťn en ander indien als gevolg van ťťn of meer van deze omstandigheden de nakoming van de met de cliŽnt gesloten overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

Artikel 12: Keuring, klachten en het retourneren van zaken 
A. Koop 
1. De cliŽnt is consument: de klacht moet binnen een bekwame termijn na ontdekking bij ons worden gemeld waarbij geldt dat een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking geldig is. 
2. De cliŽnt is niet een consument: de klacht dient binnen veertien dagen na de ontdekking of nadat de cliŽnt het gebrek redelijkerwijze had kunnen ontdekken, te worden geuit. Dit geldt ook indien het gebrek betrekking heeft op feiten die wij kenden of behoorden te kennen, doch niet hebben medegedeeld. 
3. Steeds geldt dat wij van de cliŽnt verlangen dat hij de af te leveren zaak keurt op uiterlijk waarneembare gebreken als krassen, deuken e.d. en dat bij na de ontdekking van een gebrek, terstond dat gebrek aan ons mededeelt. Indien hij dat niet doet geldt de zaak in zoverre als door hem aanvaard. 
B. Reparatie 
4. Het gebrek dient - mede ter voorkoming van verdere schade - zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons te worden gemeld. Gebreken die waarneembaar zijn op het moment dat de automobiel wordt afgehaald, moeten terstond aan ons worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de uitvoering van de reparatieopdracht als aanvaard geldt.
C. Het retourneren van zaken 
5. Wij nemen eenmaal verkochte zaken slechts terug indien wij ons schriftelijk daarmee akkoord verklaren. Indien dat het geval is, dient de terug te nemen zaak - indien het niet gaat om een automobiel - deugdelijk verpakt, doch in ieder geval op de door ons met de cliŽnt overeengekomen plaats van aflevering, te worden bezorgd, zulks op kosten van ongelijk. De kosten van het vervoer en van de aflevering worden aanvankelijk door de cliŽnt betaald.

Artikel 13: Garantie 
1. Steeds geldt dat wij slechts onder een gegeven garantie kunnen worden aangesproken indien de cliŽnt de in het vorige artikel neergelegde voorschriften in acht heeft genomen. 
2. Op nieuwe auto’s en nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door ons met de fabrikant c.q. importeur is overeengekomen. 3. Indien de cliŽnt consument is en wij in opdracht van hem een reparatie hebben uitgevoerd, garanderen wij de deugdelijkheid daarvan gedurende een termijn van drie maanden, met een maximum van 15.000 kilometer, te rekenen van de dag van het gereed komen van de reparatie. Op noodreparaties wordt geen garantie gegeven. De garantie houdt slechts in dat wij de geconstateerde tekortkoming binnen bekwame termijn en voor eigen rekening zullen verhelpen. De cliŽnt is verplicht om de betreffende automobiel op zijn kosten bij ons bedrijf aan te bieden. Voorts geldt dat de garantie vervalt indien een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming reparatiewerkzaamheden heeft verricht die in verband staan met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan de cliŽnt een beroep op garantie doet. Deze uitzondering geldt echter niet indien zich de noodzaak tot onmiddellijk herstel heeft voorgedaan en dit door de cliŽnt aan de hand van een door de andere, erkende, reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van kapotte onderdelen kan worden aangetoond. 
4. Indien de cliŽnt een beroep doet op garantie laat dat onverlet dat wij een beroep op overmacht kunnen doen. 
5. De garantie geldt binnen de Europese economische ruimte terwijl zij wordt gegeven door de vennootschap met wie de cliŽnt de overeenkomst heeft gesloten. De garantie geldt niet indien er sprake is van een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid) en wij uit hoofde van artikel 24 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek op die regeling een beroep kunnen doen. Tevens geldt dat de garantie de mogelijkheid onverlet laat dat de cliŽnt een beroep doet op rechten of vorderingen die de wet hem toekent.
6. Indien wij aan de cliŽnt een garantieformulier geven - waarvan de inhoud door hem wordt geaccepteerd - en de inhoud daarvan afwijkt van het in dit artikel bepaalde, heeft het in dit garantieformulier gestelde in zoverre voorrang.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 
1. Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald kunnen wij slechts gedurende ťťn jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad in rechte worden aangesproken. Behoudens de in de wet voorziene uitzonderingen zijn wij niet aansprakelijk indien het gaat om schade als bedoeld in de Europese richtlijnen productenaansprakelijkheid (schade die de consument-koper lijdt door dood of lichamelijk letsel dan wel schade aan een zaak die gewoonlijk wordt gebruikt of verbruikt in de privťsfeer). In dat geval is de producent aansprakelijk. 
2. Indien wij erkennen dat wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten/wij onrechtmatig hebben gehandeld of dit anderszins komt vast te staan, hebben wij het recht om binnen een redelijke termijn nadat de cliŽnt zich op het gebrek beroept, aan de cliŽnt mede te delen dat wij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van de ontbrekende c.q. tot herstel c.q. tot het opnieuw verrichten van de prestatie zullen overgaan, onverminderd, in het geval van reparatie, het bepaalde in artikel 12 lid 3. Bij het maken van deze keuze moeten wij in redelijkheid met de belangen van de cliŽnt rekening houden. Indien wij na de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling binnen een redelijke termijn presteren betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft de cliŽnt geen recht    op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de cliŽnt voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. 
3. Wij beperken, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of van tot onze bedrijfsleiding behorende ondergeschikten, indien wij op welke grond dan ook schadevergoeding verschuldigd worden, onze aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak/de verrichte dienst overeengekomen prijs waarbij geldt dat iedere vorm van gevolgschade -waaronder wordt verstaan bedrijfs- en vertragingsschade, gederfd genot, gederfde winst, geleden verlies of schade in verband met de kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (zaken van) derden– wordt uitgesloten.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op iedere rechtsverhouding tussen ons en de cliŽnt is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. 
2. Te onzen behoeve wordt bedongen dat alle geschillen worden berecht door de Rechtbank Breda, waarbij wij ons het recht voorbehouden om geschillen aanhangig te maken bij een anderszins bevoegde Rechter. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet indien dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.

Artikel 16: Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van cliŽnt, die worden vermeld op de orderbevestiging, worden door ons verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren en onze garantieverplichtingen jegens de cliŽnt nakomen, aan de cliŽnt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en aan hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, zoals onder meer aan de stichting INDI en de importeur, ten behoeve van direct marketing-activiteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt met het eventueel door de cliŽnt bij ons aangetekende verzet, rekening gehouden. Indien de cliŽnt geen prijs stelt op het ontvangen van APK-herinneringen en andere informaties, kan hij dat laten weten door een brief, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en kenteken, te sturen aan de stichting RDC Nederland B.V., postbus 74707 te 1070 BS Amsterdam. Alle meldingen bij Antwoordnummer 666 te Amsterdam (blokkering toezenden reclamedrukwerk) worden automatisch doorgegeven aan stichting RDC Nederland B.V. waarbij geldt dat de melding herhaald moet worden indien het adres van de cliŽnt wijzigt.

AV/ juli 2012

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart